Nüzul Sırasına Göre

NÜZUL SIRASINA GÖRE SURELER

Nüzul  Sırası Sure Adı Sıra No. Kur’an Sayfası
1 Alak 96 597
2 Kalem (Nun) 68 563
3 Müzzemmil 73 573
4 Müddessir 74 574
5 Fatiha 1 0
6 Tebbet (Leheb,Mesed) 111 603
7 Tekvir 81 585
8 A’la 87 591
9 Leyl 92 595
10 Fecr 89 592
11 Duha 93 595
12 İnşirah 94 596
13 Asr 103 601
14 Adiyat 100 599
15 Kevser 108 602
16 Tekasür 102 600
17 Ma’un 107 602
18 Kafirun 109 603
19 Fil 105 601
20 Felak 113 604
21 Nas 114 604
22 İhlas 112 604
23 Necm 53 525
24 Abese 80 584
25 Kadr 97 598
26 Şems 91 594
27 Büruc 85 589
28 Tin 95 596
29 Kureyş 106 602
30 Kari’a 101 600
31 Kıyame 75 576
32 Hümeze 104 601
33 Mürselat 77 579
34 Kaf 50 517
35 Beled 90 593
36 Tarık 86 590
37 Kamer 54 527
38 Sad 38 452
39 A’raf 7 150
40 Cin 72 571
41 Yasin 36 439
42 Furkan 25 358
43 Fatır 35 433
44 Meryem 19 304
45 Taha 20 311
46 Vakı’a 56 533
47 Şuara 26 366
48 Neml 27 376
49 Kasas 28 384
50 İsra 17 281
51 Yunus 10 207
52 Hud 11 220
53 Yusuf 12 234
54 Hicr 15 261
55 En’am 6 127
56 Saffat 37 445
57 Lokman 31 410
58 Sebe’ 34 427
59 Zümer 39 457
60 Mü’min (Ğafir) 40 466
61 Fussilet 41 476
62 Şura 42 482
63 Zuhruf 43 488
64 Duhan 44 495
65 Casiye 45 498
66 Ahkaf 46 501
67 Zariyat 51 519
68 Gaşiye 88 591
69 Kehf 18 292
70 Nahl 16 266
71 Nuh 71 569
72 İbrahim 14 254
73 Enbiya 21 321
74 Mü’minun 23 341
75 Secde (Hamim) 32 414
76 Tur 52 522
77 Mülk 67 561
78 Hakka 69 565
79 Me’aric 70 567
80 Nebe (Amme) 78 581
81 Nazi’at 79 582
82 İnfitar 82 586
83 İnşikak 84 588
84 Rum 30 403
85 Ankebut 29 395
86 Mutaffifin (Tatfif) 83 587
Medeni Sureler
87 Bakara 2 1
88 Enfal 8 176
89 Al-i İmran 3 49
90 Ahzab 33 417
91 Mümtehine 60 548
92 Nisa 4 76
93 Zilzal 99 599
94 Hadid 57 536
95 Muhammed (Kıtal) 47 506
96 Ra’d 13 248
97 Rahman 55 530
98 İnsan (Dehr) 76 577
99 Talak 65 557