Kaynaklar

Yararlandığımız Kaynaklar:
 
BURSEVİ, İsmail Hakkı, (2008), Ruhu’l Beyan, Erkam Yayınları, İstanbul, 20 cilt vd.
 
ÇANTAY, Hasan Basri. (2011), ‘Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim. Dergah Ofset, İstanbul, Akit Gazetesinin okurlarına hediyesi. 3 cilt.
 
ÇELİK, Ömer, (2013), Hakkın Daveti, Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri, Erkam Yayınları, İstanbul, 5 cilt.

DEMİRCİ, Muhsin, (2017) Kur’an Tefsirinde Farklı Yorumlar. İFAV Yayınları, İstanbul, Birinci Baskı, 3  Cilt.

DÖNDÜREN, Hamdi.(2003), İnsanlığa Son Çağrı, Kur’an-ı Kerim Meal, Tefsir, Ansiklopedik İndeks. Yeni Şafak Gazetesi Kültür Armağanı. İstanbul, 2 cilt.
 
FEYİZLİ, Hasan Tahsin. Feyzü’l Furkan, Açıklamalı Kur’an-ı Kerim Meali, serveriletisim.com ve iskenderpasa.com, Haziran 2014 versiyonu.
 
HAVVA, Said. (1990), El Esas Fi ‘t Tefsir, Şamil Yayınevi, İstanbul, 16 cilt.
 
KARAMAN, Fikret, İsmail KARAGÖZ, İbrahim PAÇACI, Mehmet CANBULAT, Ahmet GELİŞGEN, İbrahim URAL. (2009). Dini Kavramlar Sözlüğü. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, (Yeni Şafak Gazetesi Kültür Armağanı.)
 
KARAMAN, Hayrettin; Mustafa ÇAĞRICI, İbrahim Kafi DÖNMEZ, Sadrettin GÜMÜŞ.(2007), Kur’an Yolu, Türkçe Meal ve Tefsir, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara. 5 cilt. 
 
MEVDUDİ, Ebu’l A’la, Tefhimü’l Kur’an, (1986), İnsan Yayınları, İstanbul, 7 cilt.
 
ÖZEK, Ali, Hayrettin KARAMAN, Ali TURGUT, Mustafa ÇAĞRICI, İbrahim Kafi DDÖNMEZ, Sadrettin GÜMÜŞ. (1993), Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1 cilt.
 
TÜRKİYE DİYANET VAKFI, (1988- 2014) İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 44 cilt vd.
 
Es SABUNİ, Muhammed Ali, (1426, 2006), Safvetü ‘t Tefasir, El Mektebetü ‘l Asriyye, Beyrut, 3 cilt.
 
Es SAVİ, Eş Şeyh Ahmed. Es Savi, Ale’l Celaleyn. Bi Matbaati Dari İhyai ‘l Kütübi’l Arabiyye,  4 cilt.
 
YASDİMAN, Necla. (2010). Kur’an Tahlili, İzmir, 6 cilt vd.
 
YAZIR, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili. Azim Yayıncılık, Feza Gazetecilik A.Ş. Basımı, Tarihsiz. 9 cilt.